Regulamin rankingu

POLSKI RANKING PILOTÓW PARALOTNIOWYCH

z dnia 31 października 2018r.

 

Obowiązuje od 1 listopada 2018r.

 1. Cele Rankingu

 1. Polski Ranking Pilotów Paralotniowych ("PRPP") ma za zadanie wskazać najlepszych polskich pilotów w danym sezonie, a także propagować oraz tworzyć warunki do sportowej rywalizacji paralotniarzy w konkurencjach przelotowych (Cross Country).
 2. W przypadku dużej ilości zgłoszeń do Mistrzostw Polski, kwalifikacji dokonuje się na podstawie PRPP z poprzedniego sezonu.
 3. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników rankingu, kolejność miejsc w rankingu jest podstawą do wyłonienia Kadry Narodowej na następny rok kalendarzowy (szczegółowe zasady znajdują się w Regulaminie powoływania Kadry Narodowej AP oraz w załączniku nr 4 tego regulaminu "Zasady kwalifikacji do Kadry Narodowej w sporcie lotniowym i paralotniowym")

2. Organizator

 

   Aeroklub Polski – Komisja Lotniowa i Paralotniowa AP (KLiP)

Adres:

ul. Komitetu Obrony Robotników 39

02-148 Warszawa

tel. +48 22 556 73 00

3. Czas trwania

 1. Cykl obliczeniowy PRPP trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Kolejny cykl obliczeniowy PRPP rozpoczyna się następnego dnia.
 2. Czas trwania sezonu paralotniowego pokrywa się z cyklem obliczeniowym PRPP.

4. Miejsce rozgrywania

Ranking pilotów obejmuje cały świat. Wszystkie krajowe i zagraniczne zawody przelotowe kategorii 1 i 2 FAI, rozgrywane zgodnie z kodeksem sportowym FAI, z zastrzeżeniem pkt. 5.2 niniejszego regulaminu, mogą być zgłaszane do PRPP.

5. Uczestnictwo

 1. W rankingu biorą udział wszyscy polscy piloci posiadający ważną licencję FAI wydaną przez Aeroklub Polski, którzy w danym sezonie i/lub w sezonie poprzednim uczestniczyli w zawodach uwzględnionych w rankingu.
 2. Do klasyfikacji w rankingu mogą być zgłaszane jedynie zawody przelotowe XC kategorii 1 i 2 FAI. Zasada ta nie dotyczy Polskiej Ligi Paralotniowej i innych zawodów paralotniowych rozgrywanych w Polsce.
 3. Do PRPP zaliczane są tylko te zawody danego pilota, w których posiadał aktualną i ważną licencję sportową FAI wydaną przez Aeroklub Polski.
 4. Oficjalne wyniki z zawodów uwzględnionych w rankingu FAI - WPRS (World Pilot Ranking System) są uwzględniane w Polskim Rankingu Pilotów Paralotniowych automatycznie. Dokładne wyniki zawodów nie uwzględnionych w rankingu FAI - WPRS muszą być dostarczone do KLiP w terminie 30 dni od daty zakończenia zawodów.
 5. Dla danych zawodów automatycznie oblicza się wyniki dla wszystkich polskich pilotów posiadających ważną licencje FAI, biorących w nich udział. W przypadku zawodów, które nie są uwzględnione w rankingu FAI - WPRS wyniki zostaną obliczone pod warunkiem, że w wymaganym terminie zostaną dostarczone pełne wyniki zawodów.
 6. Dla zawodów nie uwzględnionych w rankingu FAI - WPRS dostarczone wyniki po regulaminowym terminie nie będą uwzględniane.
 7. Dla zawodów nieuwzględnionych w rankingu FAI - WPRS dopuszczalne jest wskazanie strony internetowej zawodów, na której są umieszczone wszystkie niezbędne informacje. Ww. dane należy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 8. W przypadku zawodów, które odbywają się na przełomie 2 sezonów, o zaliczeniu ich do danego sezonu decyduje data zakończenia zawodów.
 9. Wszelkie informacje, takie jak regulaminy czy szczegółowe wyniki zawodników wpływające na ranking, są publikowane na aktualnej stronie KLiP AP.
 10. KLiP dokonuje uaktualnienia polskiego rankingu w oparciu o oficjalne wyniki zawodów prezentowane na stronie FAI - WPRS. 
 11. Za wynik końcowy PRPP przyjmuje się jego stan na dzień 31 października. Oficjalne ogłoszenie wyników PRPP nastąpi po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, zgodnie z pkt. 9.3 i 9.6 niniejszego regulaminu.
 12. Za obliczanie oficjalnych wyników odpowiada Komisja Lotniowa i Paralotniowa Aeroklubu Polskiego.

6. Miejsce publikacji wyników

Ranking pilotów jest prezentowany na aktualnej stronie internetowej KLiP AP. Obecna strona internetowa KLiP AP to www.kadra-paralotniowa.pl

7. Klasyfikacja indywidualna

Na wynik indywidualny pilota w rankingu, w danym sezonie, składa się suma 4 (czterech) najlepszych wyników z zawodów zgłoszonych do rankingu przez danego pilota, z których maksymalnie jedne mogą pochodzić z sezonu poprzedniego (tzw. "zasada 3+1").

8. Algorytm rankingu

1. Parametry algorytmu:

Pn –  znormalizowane rankingowe punkty zdobyte w zawodach (P1, P2, …, Pn,) w trakcie danego cyklu obliczeniowego

Pb  –   współczynnik punktów bazowych zawodnika w danych zawodach

     Pp  –   punkty za miejsce pilota w zawodach, składowa współczynnika Pb

     M   –   miejsce zajęte w danych zawodach przez zawodnika

L    –   liczba zawodników z niezerowymi punktami uczestniczących w danych zawodach

Ls  – średnia liczba zawodników z niezerowymi punktami w zawodach zgłoszonych do WPRS w ostatnich 12 miesiącach (parametr pobierany bezpośrednio z WPRS)

K   –  liczba konkurencji rozegranych w danych zawodach

W1 –  współczynnik wagowy zawodów ze względu na liczbę rozegranych ważnych konkurencji

W2 – współczynnik wagowy jakości zawodników, tożsamy ze współczynnikiem Pq, występującym w rankingu FAI - WPRS (parametr pobierany bezpośrednio z WPRS)

W3 –  współczynnik wagowy zawodów ze względu na ilość startujących zawodników

     W4 –   współczynnik dewaluacji czasowej zawodów

R   –  suma punktów rankingowych danego pilota

2. Współczynnik wagowy W1 zawodów ze względu na liczbę konkurencji określa się następująco:

W1 = 1 jeżeli K≥4

W1 = 0,90 jeżeli K=3

W1 = 0,60 jeżeli K=2

W1 = 0,30 jeżeli K=1

3. Współczynnik wagowy W2 (Pq) jest obliczany zgodnie ze wzorem stosowanym przez FAI w WPRS:  

     Pq=Pq_srp/Pq_srtp*(1-Pq_min)+Pq_min, gdzie:

Pq_srp      suma punktów rankingowych WPRS lepszej połowy zawodników startujących w danych zawodach, sklasyfikowanych według rankingu FAI,

Pq_srtp        suma punktów rankingowych WPRS najlepszych pilotów z rankingu FAI w tej samej liczbie jak w Pq_srp,

Pq_min=0,2    minimalny współczynnik jest nie mniejszy niż 0,2.

4. Dla Mistrzostw Polski (PMP) rozgrywanych w danym cyklu obliczeniowym współczynnik W2 (Pq) wynosi minimalnie 0,65. W przypadku włączenia do PRPP wyników PMP z poprzedniego sezonu stosuje się rzeczywisty współczynnik W2 (Pq) dla tych zawodów.

 

5. Współczynnik wagowy W3 ze względu na liczbę zawodników określa się następująco:

W3 =   Pierwiastek Ls ,   lecz jeśli Pierwiastek Ls > 1,2 to W3=max 1,2    

gdzie Ls to średnia liczba zawodników w zawodach zgłoszonych do WPRS w ostatnich 12 miesiącach (parametr pobierany bezpośrednio z WPRS).

 

6.  Współczynnik dewaluacji czasowej W4 określa się następująco:

 

  W4=1,0; w przypadku zawodów z bieżącego cyklu obliczeniowego

  W4=0,8; w przypadku zawodów z poprzedniego cyklu obliczeniowego

 

7. Wzory:

Pb= max(Pp(1+Pq); Pp2);  gdzie  Pp=(L-M+1)/L 

 

Pn = Pb *W1*W2*W3*W4*100

R = P1 + P2 +P3 + P4

8. W zawodach rozgrywanych w danym sezonie w kilku edycjach, np. PWC, każda z edycji liczy się do rankingu osobno.

9. W przypadku rozgrywania w danym sezonie PMP w trakcie dwu lub więcej edycji, każdą z tych edycji liczy się do rankingu osobno. Wskaźnik W2 określony w pkt. 9.5 stosuje się do wszystkich edycji PMP rozgrywanych w danym sezonie.

9. Protesty

 

1. Wszelkie skargi i protesty związane z PRPP składać należy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

2. Skargi i protesty są rozpatrywane przez Komisję Lotniową i Paralotniową Aeroklubu Polskiego.

3. Data 15 listopada jest ostatnim i nieprzekraczalnym terminem składania protestów dotyczących zakończonego cyklu obliczeniowego PRPP.

4. Regulaminowa opłata za rozpatrzenie skargi lub protestu wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi w przypadku oddalenia tej skargi lub protestu. Opłata płatna jest w formie przelewu na konto Komisji Lotniowej i Paralotniowej. Przedstawienie dowodu dokonania opłaty jest warunkiem rozpatrzenia skargi lub protestu.

5. Protest musi odwoływać się do konkretnych punktów regulaminu. Kolejność obowiązywania zasad: 1./ Kodeks Sportowy FAI, 2./ Regulamin Rankingu.

6. Komisja ma 14 dni kalendarzowych (liczonych od wpływu środków na konto) na rozpatrzenie skargi lub protestu. Decyzja będzie opublikowana na stronie komisji oraz przesłana składającemu na podany przez niego adres e-mail.

10. Postanowienia końcowe

 

1. Administrowanie danymi osobowymi odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi
w Aeroklubie Polskim

2. Niniejszy regulamin został opracowany i przyjęty przez KLiP  uchwałą nr 9/2018 z 22 października 2018r.

3. Niniejszy regulamin został zaakceptowany przez Sekretarza Generalnego Aeroklubu Polskiego – Zarządzenie Nr 78/2018 z dnia 31 października 2018r. 

 Poprzedni regulamin PRPP

Powyższy regulamin PRPP zastępuje regulamin z 29 października 2017r
Poprzedni regulamin dostępny jest pod linkiem PRPP 2014 oraz załącznik nr 1 do PRPP 2014.
Wcześniejsza wersja regulaminu z 2012r. dostępna jest pod linkiem "Regulamin 2012".

Pomoc

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące rankingu pilotów skontaktuj się z KLIP-em pocztą elektroniczną pod adresem iTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Sponsorzy zawodników

 • a1.jpg
 • a2.jpg
 • a4.jpg
 • a5.jpg
 • a6.jpg
 • a7_qnt.jpg
 • a8-alti-paralotnie-logo.png
 • a9-up_logo.jpg
 • conn.jpg
 • fly.jpg
 • flylite.jpg
 • lang.jpg
 • lukoil.jpg
 • musing.jpg
 • naviter.png
 • okidoki_hostel.png
 • psp_1.jpg
 • salewa2.jpg
 • sol_logo.jpg
 • zanier.jpg